Játékszabályzat

„Karácsonyi Játék” nyereményjáték részvételi szabályzat

 

 1. A Hegedűs-Hús Bt. (Hegedűs-Hús Bt. 5350 Tiszafüred Rózsa utca 23. adószám: 22393814-2-16  továbbiakban:”Szervező”) által szervezett, Facebook oldalon elérhető Karácsonyi nyereményjátékban (továbbiakban: ”Játék ”) kizárólag azon 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban:”Játékos”) vehet részt, aki a részvételi szabályzatot (”Szabályzat”) a Pályázatban való részvétellel egyidejűleg elfogadja.
 2. A Játék 2022.12. 09. 20.00-tól 2022.12. 19. 24:00-ig tart.
  A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Szabályzatban foglalt feltételeknek.
 3. A szervező a nyereményjáték után 1 alkalommal, véletlenszerűen generálva kisorsol 1 db nyertest,
  Sorsolás időpontja: 2022. 12. 20. 12:00 óra
 4. A Játék menete: A sorsoláson való részvétel feltétele, hogy a nyereményjáték ideje alatt a játékos(ok) megossza (nyilvánosan) a játék bejegyzését, kommentben jelöljön meg egy főt, és az oldal kedvelője legyen,
 5. Nyeremények:
  1 db ajándékcsomag melynek értéke 20000 Ft
  A Szervező a sorsolás eredményét a Facebook oldalán (https://www.facebook.com/hegedushus ) publikálja. A játék Nyertesével emailben is felveszi a kapcsolatot!
 6. Szervező jogosult a Játék előírásoknak, jogszabályoknak nem megfelelő Pályázatot értesítési kötelezettség nélkül törölni. Szervező a törlésről értesítést Pályázó részére nem küld. A Játékos a nyilvánosságra hozatalhoz a Játékszabály elfogadásával hozzájárul.
 7. A Nyertes a Nyereményt házhozszállítással kapja meg a sorsolástól számított 7 napon belül.
 8. A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre át nem válthatóak és másra nem ruházhatók át.
 9. A Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Pályázó által vásárláskor megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás,téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 10. A Játékon való részvétel önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Szabályzat figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. Játékosok a Pályázat benyújtásával tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén a regisztráció során rögzített nevüket és a Facebook-profiljukhoz tartozó azonosító linket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.
 11. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Pályázó adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését.
 12. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Játékos a Játékot visszaélésszerűen, vagy jogszabályba ütköző módon, vagy a Játékszabályt megszegve gyakorolja, illetve ennek gyanúja felmerül, Szervező jogosult e Játékost a Pályázatból egyoldalúan kizárni.
 13. Szervező fenntartja a jogot a Játék bármely okból történő megszakítására, felfüggesztésére a jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel és azok betartásával. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Hegedűs-Hús Facebook oldalán.
 14. Amennyiben a Játékos bármely Szabályzatban rögzített feltételt nem teljesíti, a Pályázaton való részvételi jogosultságát visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy az e-mailben történő megkeresésre 1 héten belül nem válaszol, úgy a Pályázó, illetve a Nyertes a Pályázatból kizárja magát, a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult.
 15. A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Pályázatot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Pályázattal. A Pályázó az általa a Pályázat során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.
 16. A Szabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékon való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
 17. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot megváltoztatassa. A megváltoztatott Szabályzatot közzéteszi a www.hegedushusbt.huweboldalon.

 

 1. 12. 09.